Index

_ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V

_

__init__() (solvcon.io.gmsh.Gmsh method)
(solvcon.parcel.gas.inout.CflAnchor method)
(solvcon.parcel.gas.solver.GasSolver method)
__len__() (solvcon.boundcond.BC method)
_bcd (solvcon.mesh.Bound attribute)
_check_meta() (solvcon.io.gmsh.Gmsh static method)
_load_elements() (solvcon.io.gmsh.Gmsh class method)
_load_nodes() (solvcon.io.gmsh.Gmsh static method)
_load_periodic() (solvcon.io.gmsh.Gmsh static method)
_load_physics() (solvcon.io.gmsh.Gmsh static method)
_MethodList (class in solvcon.solver)
_MMNAMES (solvcon.solver.MeshSolver attribute)
_msd (solvcon.mesh.Mesh attribute)
_parse_physics() (solvcon.io.gmsh.Gmsh method)

A

aadj (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
aCFL (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
al (solvcon.parcel.linear.velstress.material.Material attribute)
ALMOST_ZERO (solvcon.solver.MeshSolver attribute)
altdir (solvcon.parcel.linear.inout.PMarchSave attribute)
altsym (solvcon.parcel.linear.inout.PMarchSave attribute)
anames (solvcon.parcel.linear.inout.MarchSaveAnchor attribute)
(solvcon.parcel.linear.inout.PMarchSave attribute)
arrangements (in module solvcon.case)
(solvcon.case.MeshCase attribute)

B

BC (class in solvcon.boundcond)
bclist (solvcon.block.Block attribute)
be (solvcon.parcel.linear.velstress.material.Material attribute)
Block (class in solvcon.block)
bndfcs (solvcon.block.Block attribute)
Bound (class in solvcon.mesh)
build_boundary() (solvcon.block.Block method)
build_ghost() (solvcon.block.Block method)
(solvcon.mesh.Mesh method)
build_interior() (solvcon.block.Block method)

C

calc_density_ratio() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_dmach() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_flow_angle() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_flow_tangent() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_metric() (solvcon.mesh.Mesh method)
calc_normal_dmach() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_pressure_ratio() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_shock_angle() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_shock_tangent() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_shock_tangent_aux() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
calc_temperature_ratio() (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation method)
CflAnchor (class in solvcon.parcel.gas.inout)
(class in solvcon.parcel.linear.inout)
CflHook (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.inout)
(class in solvcon.parcel.linear.inout)
cflmax (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
cflmin (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
clcnd (solvcon.block.Block attribute)
cleanup() (solvcon.case.MeshCase method)
clfcs (solvcon.block.Block attribute)
clgrp (solvcon.block.Block attribute)
CLMFC (solvcon.block.Block attribute)
CLMND (solvcon.block.Block attribute)
clnds (solvcon.block.Block attribute)
cloneTo() (solvcon.boundcond.BC method)
cltpn (solvcon.block.Block attribute)
(solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
clvol (solvcon.block.Block attribute)
compressor (solvcon.parcel.linear.inout.MarchSaveAnchor attribute)
(solvcon.parcel.linear.inout.PMarchSave attribute)
create_bcd() (solvcon.boundcond.BC method)
create_csr() (solvcon.mesh.Mesh method)
create_msh() (solvcon.block.Block method)

D

defer() (solvcon.case.MeshCase method)
DensityInitAnchor (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.physics)
der (solvcon.solver.MeshSolver attribute)

E

eldim (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
elems (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
elemtype (in module solvcon.block)
elgeo (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
elgrp (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
ELMAP (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
extract_faces_from_cells() (solvcon.mesh.Mesh method)

F

facn (solvcon.boundcond.BC attribute)
fcara (solvcon.block.Block attribute)
fccls (solvcon.block.Block attribute)
fccnd (solvcon.block.Block attribute)
FCMND (solvcon.block.Block attribute)
fcnds (solvcon.block.Block attribute)
fcnml (solvcon.block.Block attribute)
fctpn (solvcon.block.Block attribute)
FillAnchor (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.inout)
(class in solvcon.parcel.linear.inout)
fpdtype (solvcon.parcel.linear.inout.MarchSaveAnchor attribute)
(solvcon.parcel.linear.inout.PMarchSave attribute)
fullstop (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)

G

ga (solvcon.parcel.linear.velstress.material.Material attribute)
gamma (solvcon.parcel.gas.oblique_shock.ObliqueShockRelation attribute)
GasBC (class in solvcon.parcel.gas.boundcond)
GasCase (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.case)
GasInlet (class in solvcon.parcel.gas.boundcond)
GasNonrefl (class in solvcon.parcel.gas.boundcond)
GasSolver (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.solver)
GasWall (class in solvcon.parcel.gas.boundcond)
Gmsh (class in solvcon.io.gmsh)
GmshIO (class in solvcon.io.gmsh)

H

haadj (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
hnCFL (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
hxCFL (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)

I

init() (solvcon.case.MeshCase method)
intels (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)

L

LinearAlgorithm (class in solvcon.parcel.linear)
LinearCase (class in solvcon.parcel.linear.case)
LinearPeriodic (class in solvcon.parcel.linear.solver)
LinearSolver (class in solvcon.parcel.linear.solver)
linewidth (solvcon.parcel.linear.inout.ProgressHook attribute)
load() (solvcon.io.gmsh.Gmsh method)
(solvcon.io.gmsh.GmshIO method)

M

mappers (solvcon.parcel.linear.inout.FillAnchor attribute)
march() (solvcon.solver.MeshSolver method)
marchret (solvcon.solver.MeshSolver attribute)
MarchSaveAnchor (class in solvcon.parcel.gas.inout)
(class in solvcon.parcel.linear.inout)
Material (class in solvcon.parcel.linear.velstress.material)
mCFL (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
Mesh (class in solvcon.mesh)
MeshAnchor (class in solvcon.anchor)
MeshAnchorList (class in solvcon.anchor)
MeshCase (class in solvcon.case)
MeshHook (class in solvcon.hook)
MeshInfoHook (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.inout)
(class in solvcon.parcel.linear.inout)
MeshSolver (class in solvcon.solver)
mltregy (in module solvcon.parcel.linear.velstress.material)
mtrldict (solvcon.parcel.linear.velstress.logic.VslinSolver attribute)
mtrllist (solvcon.parcel.linear.velstress.logic.VslinSolver attribute)

N

name (solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
nbound (solvcon.block.Block attribute), [1]
ncell (solvcon.block.Block attribute)
(solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
ndcrd (solvcon.block.Block attribute)
ndim (solvcon.block.Block attribute)
(solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
ndmap (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
new_method_list() (solvcon.solver.MeshSolver static method)
nface (solvcon.block.Block attribute)
ngstcell (solvcon.block.Block attribute)
ngstface (solvcon.block.Block attribute)
ngstnode (solvcon.block.Block attribute)
nnode (solvcon.block.Block attribute)
(solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
nodes (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
norm (solvcon.parcel.linear.planewave.PlaneWaveHook attribute)
nvalue (solvcon.boundcond.BC attribute)

O

ObliqueShockRelation (class in solvcon.parcel.gas.oblique_shock)
origstiff (solvcon.parcel.linear.velstress.material.Material attribute)

P

partition() (solvcon.mesh.Mesh method)
perffn (solvcon.parcel.linear.inout.MeshInfoHook attribute)
periodics (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
pextmpl (solvcon.parcel.linear.inout.PMarchSave attribute)
physics (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
PhysicsAnchor (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.physics)
PlaneWaveAnchor (class in solvcon.parcel.linear.planewave)
PlaneWaveHook (class in solvcon.parcel.linear.planewave)
planewaves (solvcon.parcel.linear.planewave.PlaneWaveAnchor attribute)
(solvcon.parcel.linear.planewave.PlaneWaveHook attribute)
PlaneWaveSolution (class in solvcon.parcel.linear.planewave)
PMarchSave (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.inout)
(class in solvcon.parcel.linear.inout)
ProbeHook (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.probe)
ProgressHook (class in solvcon.parcel.gas)
(class in solvcon.parcel.gas.inout)
(class in solvcon.parcel.linear.inout)
psteps (solvcon.parcel.linear.inout.MarchSaveAnchor attribute)

R

register_arrangement() (in module solvcon.parcel.gas)
(solvcon.case.MeshCase class method)
rho (solvcon.parcel.linear.velstress.material.Material attribute)
rsteps (solvcon.parcel.linear.inout.CflAnchor attribute)
(solvcon.parcel.linear.inout.CflHook attribute)
run() (solvcon.case.MeshCase method)
runanchors (solvcon.solver.MeshSolver attribute)

S

sc_bound_t (C type)
sc_bound_t.facn (C member)
sc_bound_t.nbound (C member)
sc_bound_t.nvalue (C member)
sc_bound_t.value (C member)
sc_linear_algorithm_t (C type)
sc_linear_algorithm_t.alpha (C member)
sc_linear_algorithm_t.amsca (C member)
sc_linear_algorithm_t.amvec (C member)
sc_linear_algorithm_t.cecnd (C member)
sc_linear_algorithm_t.cevol (C member)
sc_linear_algorithm_t.cfl (C member)
sc_linear_algorithm_t.cnbfac (C member)
sc_linear_algorithm_t.dsol (C member)
sc_linear_algorithm_t.dsoln (C member)
sc_linear_algorithm_t.gdlen (C member)
sc_linear_algorithm_t.grpda (C member)
sc_linear_algorithm_t.neq (C member)
sc_linear_algorithm_t.ngroup (C member)
sc_linear_algorithm_t.nsca (C member)
sc_linear_algorithm_t.nvec (C member)
sc_linear_algorithm_t.ocfl (C member)
sc_linear_algorithm_t.sfmrc (C member)
sc_linear_algorithm_t.sftfac (C member)
sc_linear_algorithm_t.sigma0 (C member)
sc_linear_algorithm_t.sol (C member)
sc_linear_algorithm_t.soln (C member)
sc_linear_algorithm_t.solt (C member)
sc_linear_algorithm_t.stm (C member)
sc_linear_algorithm_t.taumin (C member)
sc_linear_algorithm_t.tauscale (C member)
sc_linear_algorithm_t.taylor (C member)
sc_linear_algorithm_t.time (C member)
sc_linear_algorithm_t.time_increment (C member)
sc_linear_calc_cfl_2d (C function)
sc_linear_calc_cfl_3d (C function)
sc_linear_calc_dsoln_2d (C function)
sc_linear_calc_dsoln_3d (C function)
sc_linear_calc_jaco_2d (C function)
sc_linear_calc_jaco_3d (C function)
sc_linear_calc_planewave_2d (C function)
sc_linear_calc_planewave_3d (C function)
sc_linear_calc_soln_2d (C function)
sc_linear_calc_soln_3d (C function)
sc_linear_calc_solt_2d (C function)
sc_linear_calc_solt_3d (C function)
sc_linear_prepare_ce_2d (C function)
sc_linear_prepare_ce_3d (C function)
sc_linear_prepare_sf_2d (C function)
sc_linear_prepare_sf_3d (C function)
sc_mesh_build_csr (C function)
sc_mesh_build_ghost (C function)
sc_mesh_build_rcells (C function)
sc_mesh_calc_metric (C function)
sc_mesh_extract_faces_from_cells (C function)
sc_mesh_t (C type)
sc_mesh_t.clcnd (C member)
sc_mesh_t.clfcs (C member)
sc_mesh_t.clgrp (C member)
sc_mesh_t.clnds (C member)
sc_mesh_t.cltpn (C member)
sc_mesh_t.clvol (C member)
sc_mesh_t.fcara (C member)
sc_mesh_t.fccls (C member)
sc_mesh_t.fccnd (C member)
sc_mesh_t.fcnds (C member)
sc_mesh_t.fcnml (C member)
sc_mesh_t.fctpn (C member)
sc_mesh_t.nbound (C member)
sc_mesh_t.ncell (C member)
sc_mesh_t.ndcrd (C member)
sc_mesh_t.ndim (C member)
sc_mesh_t.nface (C member)
sc_mesh_t.ngstcell (C member)
sc_mesh_t.ngstface (C member)
sc_mesh_t.ngstnode (C member)
sc_mesh_t.nnode (C member)
setup_bound() (solvcon.mesh.Bound method)
setup_mesh() (solvcon.mesh.Mesh method)
show_bclist (solvcon.parcel.linear.inout.MeshInfoHook attribute)
solvcon.anchor (module)
solvcon.block (module)
solvcon.boundcond (module)
solvcon.case (module)
solvcon.hook (module)
solvcon.io (module)
solvcon.io.gmsh (module)
solvcon.mesh (module)
solvcon.parcel.bulk (module)
solvcon.parcel.gas (module)
solvcon.parcel.gas.boundcond (module)
solvcon.parcel.gas.case (module)
solvcon.parcel.gas.GasInlet (class in solvcon.parcel.gas)
solvcon.parcel.gas.GasNonrefl (class in solvcon.parcel.gas)
solvcon.parcel.gas.GasWall (class in solvcon.parcel.gas)
solvcon.parcel.gas.inout (module)
solvcon.parcel.gas.oblique_shock (module)
solvcon.parcel.gas.physics (module)
solvcon.parcel.gas.probe (module)
solvcon.parcel.gas.shocktube (module)
solvcon.parcel.gas.solver (module)
solvcon.parcel.linear (module)
solvcon.parcel.linear._algorithm (module)
solvcon.parcel.linear.case (module)
solvcon.parcel.linear.inout (module)
solvcon.parcel.linear.planewave (module)
solvcon.parcel.linear.solver (module)
solvcon.parcel.linear.velstress (module)
solvcon.parcel.linear.velstress.logic (module)
solvcon.parcel.linear.velstress.material (module)
solvcon.parcel.vewave (module)
solvcon.solver (module)
step_current (solvcon.solver.MeshSolver attribute)
step_global (solvcon.solver.MeshSolver attribute)
stiff (solvcon.parcel.linear.velstress.material.Material attribute)
stream (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)
substep_current (solvcon.solver.MeshSolver attribute)
substep_run (solvcon.solver.MeshSolver attribute)
svr (solvcon.anchor.MeshAnchor attribute)
(solvcon.anchor.MeshAnchorList attribute)

T

time (solvcon.solver.MeshSolver attribute)
time_increment (solvcon.solver.MeshSolver attribute)

U

use_incenter (solvcon.block.Block attribute)
usnds (solvcon.io.gmsh.Gmsh attribute)

V

value (solvcon.boundcond.BC attribute)
vdefaults (solvcon.boundcond.BC attribute)
vnames (solvcon.boundcond.BC attribute)
VslinCase (class in solvcon.parcel.linear.velstress.logic)
VslinPWSolution (class in solvcon.parcel.linear.velstress.logic)
VslinSolver (class in solvcon.parcel.linear.velstress.logic)
vtkfn_tmpl (solvcon.parcel.linear.inout.MarchSaveAnchor attribute)
(solvcon.parcel.linear.inout.PMarchSave attribute)